Jak se bránit exekuci?


Často jsme svědky případů, kdy se exekutoři pohybují na hraně, někdy i za hranou zákonů České republiky a zákonů lidské slušnosti. Lidé, kteří se stanou terčem takového jednání, jsou v mnoha případech nevratně poškozeni na majetku, rodinném soužití a nemálo z nich trpí dalšími problémy. Pokud patříte k lidem, kterým exekuce hrozí, nebo na ně již byla uvalena, naleznete na těchto stránkách rady, jak se můžete bránit nesprávným postupům exekutorů a výkon exekuce omezit na nejnutnější minimum. Stáhnout si také můžete vzory dokumentů na obranu proti exekuci. Stránky vznikly jako informační projekt, pokud tedy hledáte konkrétní právní pomoc, obraťte se, prosím, na některou z právních poraden nebo na některého z advokátů. Pokud vám na tomto webu nějaká informace chybí, nebo pokud jste ochotni podělit se s ostatními o svůj příběh, napište nám.

NE-EXEKUCI.cz

Byla na vás exekuce uvalena neoprávněně – obrana proti uvalení exekuce

Máte exekuci mzdy – kolik vám musí zbýt peněz a právo na odklad

Máte exekuci na majetek – jak bránit prodeji majetku, který potřebujete

Vymáhá po vás exekutor nepřiměřené náklady za provedení exekuce – podejte námitku

Domníváte se, že je exekutor podjatý – máte právo se k tomu vyjádřit

Postupuje podle vás exekutor protiprávně – můžete podat podnět exekutorské komoře

Způsobil vám exekutor škodu – žalujte ho o náhradu

… a mnoho dalších rad včetně vzorů ke stažení


Co je exekuce?

Obecně pojem „exekuce“ neboli vykonávací řízení představuje zvláštní typ řízení, který následuje po dobrovolném nesplnění určité povinnosti, která vyplývá z platného exekučního titulu – tím může být např. vykonatelné rozhodnutí soudu či orgánu veřejné správy, vykonatelný smír, rozhodčí nález apod. Vykonávací (exekuční) řízení představuje samostatný typ řízení se specifickými procesními pravidly a lze jej zahájit pouze na návrh. Předmětem exekučního titulu je splnění určité povinnosti – nemusí se nutně jednat o peněžitou částku, v řadě případů se výkon rozhodnutí týká nepeněžitého plnění.

širšího pohledu tak exekuce představuje vykonávací řízení prováděné jedním ze čtyř způsobů –soudní výkon rozhodnutí, exekuce prováděná soudním exekutorem, správní exekuce, daňová exekuce. V užším pohledu, který je nejčastěji používán, je exekucí označováno exekuční řízení, které vykonává soudní exekutor dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

Správní a daňovou exekuci lze provádět pouze ve vztahu k exekučním titulům vydaným ve zvláštním (správním či daňovém) řízení. Dvojkolejnost právní úpravy bylo možné řadu let spatřovat mezi soudním výkonem rozhodnutí a mezi exekucí prováděnou soudním exekutorem (donedávna se též rozlišovalo mezi exekutory „soudními“ a „soukromými“, ale v současné chvíli jsou výkonem pověřeni pouze exekutoři soudní).

Soudní výkon rozhodnutí (dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) se díky řadě složitostí, obtížností a průtahům ukázal jako zcela neefektivní nástroj a na základě novelizace občanského soudního řádu a exekučního řádu s účinností od 1. ledna 2013 byla dvojkolejnost fakticky zrušena a soudním exekutorům byla značně rozšířena působnost na úkor soudního výkonu rozhodnutí. Soudní výkon rozhodnutí lze již uplatňovat pouze v případech stanovených v § 251 odst. 2 občanského soudního řádu, např. ve věcech výchovy nezletilých dětí či v případech, kdy jde o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným. Týkal-li by se návrh čehokoliv jiného, bude soudem odmítnut.

Pokud se kdokoliv setká s exekučním řízením, téměř ve většině případů jde o exekuci prováděnou soudním exekutorem. Hlavním právním pramenem ve věcech exekutorů a exekucí je zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.


Podpořte nás

Pokud vám informace z těchto stránek pomohly, umístěte, prosím, odkaz na své stránky, facebook, případně uveďte odkaz na tyto stránky v diskuzích na internetu. Děkujeme!