Návrh na zastavení exekuce


Zastavení exekuce může proběhnout na návrh, ale i bez návrhu. Návrh na zastavení může podatpovinný exekutorovi do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Musí v něm být uvedeno vylíčení rozhodných skutečností pro posouzení, zda byl podán skutečně ve stanovené 15denní lhůtě (toto však neplatí, jde-li o návrh, který je podán v rámci 30denní lhůty ke splnění exekuční výzvy). Návrh, který neobsahuje všechny podstatné náležitosti nebo je nesrozumitelný, neurčitý nebo k němu nejsou přiloženy listiny k prokázání tvrzených skutečností v návrhu, příp. návrh, který byl podán opožděně, je exekutorem odmítnut. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání a věc se postupuje k vyřízení k exekučnímu soudu.

Je-li návrh podán účastníkem řízení, exekutor ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto návrhu vyzve ostatní účastníky řízení, aby s návrhem vyjádřili souhlas či se v případě nesouhlasu k návrhu vyjádřili a předložili listiny k prokázání svých tvrzení. Pokud všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí (příp. se k nevyjádří ve lhůtě 30 dnů), vyhoví exekutor tomuto návrhu. V případě nevyhovění postoupí exekutor tento návrh k rozhodnutí exekučnímu soudu.

Bez návrhu může exekutor zastavit exekuci v případě, že s tím souhlasí oprávněný. Nesouhlasí-li oprávněný, požádá exekutor o zastavení exekuční soud. Exekutor řízení též zastaví, nesloží-li oprávněný přiměřenou zálohu na náklady exekuce. V tomto případě ji nezastaví pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro osvobození oprávněného od těchto poplatků, příp. je-li vymáháno výživné na nezletilé dítě.

Důvodem zastavení exekuce jsou vždy takové skutečnosti, kdy z nějakého důvodu k exekuci nemělo vůbec dojít. Např. povinný svoji povinnost již stihl splnit či peněžitá pohledávka již byla promlčena apod.