Žaloba na náhradu škody


Exekutor svým jednáním může způsobit povinnému škodu, která by mu jinak nevznikla. Zde je nutné rozlišovat, zda exekutor porušil svoji povinnost či zda pouze řádně vykonával své oprávnění. Pokud se exekutor chová tak, kdy je v rámci jeho neopatrného nebo nedůsledného jednání např. poškozen majetek povinného, lze uplatnit právo na náhradu škody. Naopak náhradu škody nelze požadovat v případě, kdy exekutor řádně a legálně vykonával svoji činnost a např. zničil zámek, který mu bránil v přístupu k věcem povinného. Jiná situace by však nastala, pokud by exekutor jím otevřené prostory dostatečně nezajistil a v tomto důsledku by byl byt či dům povinného vykraden – pak by mohla být náhrada škody požadována.

Pokud jde o zajištěné movité věci povinného, má exekutor povinnost pečovat o ně s péčí řádného hospodáře. Pokud by se takto nedělo a byla by na věcech způsobena škoda, je opět žádoucí požadovat náhradu škody.

Požadavek na úhradu vzniklé škody se uplatňuje přímo u exekutora s konkrétním vyčíslením a pokud ji odmítne dobrovolně uhradit, má povinný právo se obrátit na okresní soud a podat žalobu na náhradu škody.