Námitky proti příkazu k úhradě exekučních nákladů


Náklady exekuce a náklady oprávněného stanovuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Účastník řízení má právo v případě nesouhlasu s tímto rozhodnutím (např. pokud se mu výše nákladů bude zdát příliš vysoká) proti tomuto příkazu podat námitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor těmto námitkám v plném rozsahu nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu exekučnímu soudu, který o nich do 15 dnů rozhodne. Proti tomuto rozhodnutí soudu nelze podat žádný opravný prostředek.