Podjatost exekutora


Exekutor má povinnost provádět svou činnost nezávisle. Ve chvíli, kdy bude do této nezávislosti zasaženo, je exekutor z řízení vyloučen. Důvody k vyloučení nejsou okolnosti, které spočívají v jeho postupu, musí se naopak jednat o situaci, kdy lze důvodně pochybovat o jeho nepodjatosti ve vztahu k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům. Nikdo tak nemůže exekutora označovat za podjatého jen z důvodu, kdy nesouhlasí nebo má jiné výhrady k výkonu exekuce jako takové.

Pokud se o této skutečnosti dozví sám exekutor, je povinen ji neprodleně oznámit exekučnímu soudu a do rozhodnutí v této věci může v řízení činit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.Právo vyjádřit se k osobě exekutora a k jeho případné podjatosti náleží samozřejmě také každému účastníku exekučního řízení. Exekutor je povinen o tomto každého účastníka poučit a toto právo lze uplatnit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy bylo účastníkovi doručeno vyrozumění o zahájení exekuce. Účastník se může vyjádřit i později v případě, že o daných skutečnostech nevěděl v době zahájení řízení a může je uplatnit opět nejdéle do 8 dnů od chvíle, kdy se o těchto skutečnostech dozvěděl. V případě, kdy nebude exekutorem o svém právu vyjádření poučen, může námitky podjatosti vznést i později. Důležité je však zmínit, že námitky k osobě exekutora nemají odkladný účinek, tedy exekuční řízení se jimi nezastavuje ani nepřerušuje.

Námitku podjatosti podává účastník přímo exekutorovi, který ji dále předá exekučnímu soudu a ten následně rozhodne. Námitka musí obsahovat označení exekutora a uvedení okolností, které zakládají důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti. Pokud se námitka týká okolností, o kterých se účastník dozvěděl později, musí být uveden také časový údaj, kdy se účastník o tomto důvodu dozvěděl a též uvedeny důkazy prokazující jeho tvrzení.

O vyloučení exekutora tedy rozhoduje exekuční soud, proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek, jedná se tedy o rozhodnutí konečné a příslušný exekutor v řízení dále pravomocně pokračuje či je z něj vyloučen. Pokud bylo rozhodnuto o jeho vyloučení, pokračuje v řízení ten exekutor, kterého navrhne oprávněný z exekučního titulu.