Obrana při konkrétním způsobu výkonu exekuce


Lze se bránit i proti jednotlivým konkrétním způsobům výkonu exekuce – v praxi se nejčastěji jedná ovyškrtnutí věci ze soupisu, příp. žaloba o vyloučení věci.

Typickým příkladem je situace, kdy exekutor do soupisu zahrnuje veškeré movité věci, které se nachází v místě trvalého pobytu povinného, příp. na místě, kde se povinný zdržuje. Osoba, které tyto věci skutečně patří, musí sama prokázat, že má k těmto konkrétním věcem vlastnické právo a nejedná se o majetek povinného. K důkazům typicky slouží listiny (kupní smlouvy či faktury), svědectví jiných osob či cokoliv dalšího, čím bude možné vlastnictví prokázat. Lze tak učinit přímo na místě samém, příp. podáním návrhu na vyškrtnutí věci ze seznamu. Návrh musí být podán do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu a podává ho přímo u exekutora, který o návrhu rozhodne do 15 dnů od jeho doručení. Pokud nebude navrhovateli vyhověno (byť jen zčásti) a exekutor odmítne věc ze seznamu vyškrtnout, má navrhovatel právo podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora žalobu o vyloučení věci, která se podává exekučnímu (okresnímu) soudu. Od podání návrhu do uplynutí této 30denní lhůty a po dobu řízení o žalobě nelze sepsané movité věci prodat.

V případě vyhovění (ať exekutorem či exekučním soudem) musí být daná věc bez zbytečného odkladu předána navrhovateli.