Exekuční řízení


Exekuční (vykonávací) řízení je zahájeno na návrh. Účastníky řízení jsou oprávněný a povinný z exekučního titulu. V případech, kdy jsou exekučním příkazem postiženy věci, práva či jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, je účastníkem i manžel povinného. Pokud je prokázáno, že práva či povinnosti z exekučního titulu přešly na jiné osoby, než kterými jsou prvotní oprávněný a povinný, lze vést exekuci i proti těmto osobám.

Exekuční titul

Exekuční titul je výsledkem řízení nalézacího (např. řízení před soudem či správním orgánem).

Exekučním titulem dle § 40 exekučního řádu je:

  • vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
  • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
  • vykonatelný rozhodčí nález,
  • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu,
  • vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci,
  • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

(Má-li u exekučních titulů v písmenech a) až c) povinnost více povinných a jde-li o dělitelné plnění, jsou k zavázání povinni všichni rovným dílem, nestanoví-li exekuční titul jinak.)

Pokud neobsahuje exekuční titul konkrétní lhůtu ke splnění povinnosti, vychází se z toho, že je povinnost třeba splnit do 3 dnů a jde-li o vyklizení bytu ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí.

Exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů je možné vést také v případě, kdy se jedná o vymáhání závazku, jenž vznikl za trvání manželství pouze jednomu z manželů. Na účely exekuce nemá žádný vliv smluvně zúžené jmění manželů a tedy tzv. předmanželská smlouva není v tomto případě relevantní.