Centrální evidence exekucí


§ 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí

Pojem „centrální evidence exekucí“ (dále jen „evidence“) představuje veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou ČR a veškeré údaje jsou dostupné na webové adrese www.kontrolaexekuce.cz. Účelem vzniku evidence je okamžité zjištění údajů a informací o konkrétních exekučních řízeních, tedy jak o daných povinných osobách, tak i v řízení o příslušných exekutorech a exekučních soudech. Jedná se o účelnou informační databázi využívanou zejména k ochraně budoucích věřitelů.

Předmětem evidence jsou po uplynutí třicetidenní lhůty, která je povinnému poskytnuta výzvou exekutora ke splnění vymáhané povinnosti:

 • vyrozumění o zahájení exekuce
 • pravomocná usnesení o zastavení a odkladu exekuce
 • dražební vyhlášky (dle občanského soudního řádu)
 • oznámení dražebního roku (dle občanského soudního řádu)

Co se zapisuje do Centrální evidence exekucí?

Konkrétní údaje zapisované do evidence

Do evidence se zapisuje:

 • označení exekučního soudu
 • údaje o vydání vyrozumění o zahájení exekuce (den, měsíc, rok)
 • vymáhaná povinnost
 • výše vymáhaného peněžitého plnění (neuvádí se náklady exekuce a náklady oprávněného)
 • popis vymáhaného nepeněžitého plnění
 • údaj o případném spojení řízení
 • označení soudu či exekutora, který rozhodl o odkladu nebo zastavení exekuce včetně spisové značky tohoto usnesení a časových údajů (den, měsíc, rok jeho vydání)
 • spisová značka exekutora
 • zánik oprávnění exekutora k vedení exekuce a uvedení důvodu zániku

U povinného – fyzické osoby se zapisuje:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo (příp. datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno)
 • adresa bydliště
 • identifikační číslo (v případě podnikatelů)

Rodnému číslu z pozice citlivého osobního údaje náleží zvláštní ochrana a není tak uváděno ve výpisu z evidence a ani jiným způsobem není z evidence poskytováno.

U povinného – právnické osoby se zapisuje:

 • název či obchodní firma
 • identifikační číslo
 • adresa sídla

Jak dlouho jsou údaje v Centrální evidenci exekucí veřejné?

Zápis údajů do evidence a jejich následnou změnu či výmaz provádí v přiměřené lhůtě exekutor, který je pověřen exekucí. Exekutorská komora z pozice správce sítě vydá na žádost výpis z evidence nebo potvrzení o skutečnosti, že určitý konkrétní údaj v evidenci není zapsán.

Vyrozumění o zahájení exekuce provede exekutor do tří dnů od zápisu doložky o provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí. Stejná třídenní lhůta platí u pravomocných usnesení o zastavení a odkladu exekuce od okamžiku, kdy se exekutor o této právní moci dozvěděl. Pro zápis ostatních údajů platí lhůta 5 pracovních dnů od chvíle, co se o nich exekutor dozvěděl. V případě údajů týkajících se dražební vyhlášky a dražebního roku platí opět třídenní lhůta od vydání dražební vyhlášky nebo oznámení dražebního roku.

Pro odstranění všech údajů týkajících se nařízené exekuce z centrální evidence platí patnáctidenní lhůta ode dne, kdy se exekutor dozvěděl o skončení exekuce (zastavení exekuce, splnění povinnosti apod.).