Centrální evidence exekucí


§ 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí

Pojem „centrální evidence exekucí“ (dále jen „evidence“) představuje veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou ČR a veškeré údaje jsou evidovány na webové adrese www.kontrolaexekuce.cz. Účelem vzniku evidence je okamžité zjištění údajů a informací o konkrétních exekučních řízeních, tedy jak o daných povinných osobách, tak i v řízení o příslušných exekutorech a exekučních soudech. Jedná se o účelnou informační databázi využívanou zejména k ochraně budoucích věřitelů.

Předmětem evidence jsou po uplynutí třicetidenní lhůty, která je povinnému poskytnuta výzvou exekutora ke splnění vymáhané povinnosti:

vyrozumění o zahájení exekuce

pravomocná usnesení o zastavení a odkladu exekuce

dražební vyhlášky (dle občanského soudního řádu)

oznámení dražebního roku (dle občanského soudního řádu)

Co se zapisuje do Centrální evidence exekucí?

Konkrétní údaje zapisované do evidence

Do evidence se zapisuje:

označení exekučního soudu

údaje o vydání vyrozumění o zahájení exekuce (den, měsíc, rok)

vymáhaná povinnost

výše vymáhaného peněžitého plnění (neuvádí se náklady exekuce a náklady oprávněného)

popis vymáhaného nepeněžitého plnění

údaj o případném spojení řízení

označení soudu či exekutora, který rozhodl o odkladu nebo zastavení exekuce včetně spisové značky tohoto usnesení a časových údajů (den, měsíc, rok jeho vydání)

spisová značka exekutora

zánik oprávnění exekutora k vedení exekuce a uvedení důvodu zániku

U povinného – fyzické osoby se zapisuje:

jméno a příjmení

rodné číslo (příp. datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno)

adresa bydliště

identifikační číslo (v případě podnikatelů)

Rodnému číslu z pozice citlivého osobního údaje náleží zvláštní ochrana a není tak uváděno ve výpisu z evidence a ani jiným způsobem není z evidence poskytováno.

U povinného – právnické osoby se zapisuje:

název či obchodní firma

identifikační číslo

adresa sídla

Jak dlouho jsou údaje v Centrální evidenci exekucí veřejné?

Zápis údajů do evidence a jejich následnou změnu či výmaz provádí v přiměřené lhůtě exekutor, který je pověřen exekucí. Exekutorská komora z pozice správce sítě vydá na žádost výpis z evidence nebo potvrzení o skutečnosti, že určitý konkrétní údaj v evidenci není zapsán.

Vyrozumění o zahájení exekuce provede exekutor do tří dnů od zápisu doložky o provedení exekuce do rejstříku zahájených exekucí. Stejná třídenní lhůta platí u pravomocných usnesení o zastavení a odkladu exekuce od okamžiku, kdy se exekutor o této právní moci dozvěděl. Pro zápisostatních údajů platí pětidenní lhůta od chvíle, co se o nich exekutor dozvěděl. V případě údajů týkajících se dražební vyhlášky a dražebního roku platí opět třídenní lhůta od vydání dražební vyhlášky nebo oznámení dražebního roku.

Pro odstranění všech údajů týkajících se nařízené exekuce z centrální evidence platí patnáctidenní lhůta ode dne, kdy se exekutor dozvěděl o skončení exekuce (zastavení exekuce, splnění povinnosti apod.).