Exekuce pozastavením řidičského oprávnění


Exekuční příkaz k tomuto relativně novému institutu může exekutor vydat pouze v případech, kdy je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě. Příkaz se doručuje orgánu, který vede registr řidičů, oprávněnému a povinnému. Tento příkaz nesmí být povinnému doručen dříve než orgánu vedoucímu registr řidičů.

Dnem doručení povinnému do vlastních rukou se pozastavuje jeho řidičské oprávnění a po dobu trvání tohoto omezení nesmí povinný řídit motorová vozidla.

Exekutor tento příkaz zruší a oznámí to orgánu, který vede registr řidičů, v případě, kdy povinný prokáže, že řidičské oprávnění potřebuje k uspokojování základních životních potřeb svých, příp. osob, ke kterým má vyživovací povinnosti a nebo uhradí-li vymáhaný nedoplatek. Nelze takto exekučně stíhat např. taxikáře či řidiče z povolání, kterým by tak fakticky byla omezena jejich výdělečná činnost a byl by tak zmařen samotný smysl s účel tohoto opatření.