Exekuce mzdy


Srážky ze mzdy (nestanoví-li exekuční řád jinak) se řídí režimem občanského soudního řádu, který tento institut upravuje. Srážky se provádějí z čisté mzdy a započítávají se do ní i čisté odměny za vedlejší činnost u zaměstnavatele, naopak nezapočítávají se do ní náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem (zejména náhrady nákladů pracovních cest). Povinnému z měsíční mzdy nesmí být sražena základní částka, tzv. nezabavitelná částka, její výši stanovuje vláda svým nařízením (v současné chvíli je tato částka stanovena na 6188,67 Kč).

Po odečtení nezabavitelné částky od čisté mzdy proběhne zaokrouhlení tohoto výsledku směrem dolů na částku v celých korunách dělitelnou třemi a lze exekučně srazit pouze jednu třetinu. Výjimku představují tzv. přednostní pohledávky (např. výživné, pohledávky na daňové či obdobné poplatky, pohledávky týkající se náhrady škody způsobené trestným činem nebo ublížením na zdraví apod.), ze kterých se srážejí dvě třetiny. Taxativní výčet přednostních pohledávek obsahuje § 279 odst. 2 občanského soudního řádu. Z uvedených přednostních pohledávek má zvláštní postavení výživné, které se vždy uhradí jako první. K přednostním pohledávkám primárně slouží druhá třetina srážené mzdy.

Pokud jsou srážky prováděny k vydobytí několika různých pohledávek, dojde k jejich uspokojení podle jejich pořadí. Nelze však srážet ve větším rozsahu, než dovoluje zákon, a to ani v případě, že by s tím povinný dobrovolně souhlasil.

Plátci mzdy je doručením rozhodnutí nařízeno, aby ihned prováděl srážky ze mzdy povinnému a po právní moci tohoto rozhodnutí je vyplácel oprávněnému, příp. soudu. Toto rozhodnutí se kromě plátce mzdy doručuje do vlastních rukou také povinnému i oprávněnému. Provádění srážek skončí ve chvíli, kdy je pohledávka uspokojena. Srážky mohou však mířit i na pohledávky, které se budou opakovat či nastane jejich splatnostv budoucnu, typickým příkladem je částka opakujícího se výživného.

Oprávněný se s povinným může domluvit na nižších srážkách (zde samozřejmě záleží zejména na oprávněném, zda se s nižší částkou spokojí) a svojí dohodu následně oznámí soudu, který vyzve plátce mzdy, aby srážky byly prováděny v nižším rozsahu.

V případě, kdy povinný přestane pracovat u dosavadního plátce mzdy, má povinnost tuto skutečnost oznámit do jednoho týdne soudu.

Vedle mzdy mohou být srážky prováděny též z tzv. jiných příjmů, kterými jsou důchody,nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti, náhrady mzdy či platu. Taxativní výčet jiných příjmů uvádí § 299 odst. 1 občanského soudního řádu. Na tyto příjmy se užijí stejná zákonná ustanovení jako ve vztahu ke srážkám ze mzdy.

Jedná-li se o osoby, které si ze svého důchodu platí pobyt v ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu tohoto rozhodnutí částka potřebná na úhradu pobytu v tomto ústavu a dále částka rovnající se výši kapesného v rámci tohoto zařízení.

Povinný má právo na odklad či zastavení výkonu rozhodnutí.

Na návrh povinného soud může (tedy nikoliv musí) odložit provedení výkonu rozhodnutí, a to v případě, pokud se povinný přechodně bez své viny ocitl v takovém postavení, že by okamžitý výkon rozhodnutí mohl mít nepříznivé následky pro něj samotného či pro příslušníky jeho rodiny a oprávněný zároveň tímto odkladem nebude vážně poškozen. Pokud tomuto návrhu soud vyhoví, neprovádí plátce mzdy stanovené srážky ode dne, kdy mu bylo doručeno usnesení o povolení odkladu.

Soud může odložit provedení výkonu rozhodnutí i bez návrhu, avšak jen v případech, lze-li očekávat, že bude výkon rozhodnutí zastaven. V tomto případě plátce mzdy nadále provádí srážky ze mzdy, ale nevyplácí je oprávněnému do té doby, než bude odklad výkonu zrušen.

Soud může provedení výkonu rozhodnutí zastavit, a to pouze na návrh plátce mzdy nebo povinného v případech, kdy povinný po dobu jednoho roku nepobírá žádnou mzdu nebo ji pobírá vtakové výši, kdy není možné z ní provádět srážky.

Na návrh povinného lze také zastavit výkon rozhodnutí v případě, pokud se srážky týkají pouzeběžného výživného a lze předpokládat, že povinný bude výživné plnit nadále dobrovolně bez použití tohoto institutu.