Exekuce zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech


Exekutor může zřídit zástavní právo na nemovitostech, bude-li to účelné a povede-li to k uspokojení vymáhané pohledávky včetně jejího příslušenství a všech ostatních nákladů. Tento zajišťovací institut je spíše preventivní a apeluje na povinného, aby uhradil příslušnou částku. O zřízení exekutorského zástavního práva se vede záznam v evidenci v katastru nemovitostí a vzniká doručením exekučního příkazu příslušnému katastrálnímu úřadu. Povinný nadále se svým nemovitým majetkem nemůže svévolně disponovat.