Náklady exekuce


Náklady exekuce jsou složeny z odměny exekutora, náhrad hotových výdajů (paušálně určených či účelně vynaložených), náhrad za ztrátu času při exekuci, za doručení písemností, odměn a náhrad nákladů správce závodu, a je-li exekutor plátcem DPH, je nákladem i výše této daně. Pokud jde o cestovní výdaje a o náhrady za ztrátu času, jejich výše je stanovena prováděcím právním předpisem a veškeré přesahy této výše je povinen uhradit oprávněný.

Náklady, které oprávněný účelně vynaložil k vymáhání svého nároku, je povinen uhradit povinný. Stejně tak hradí i veškeré náklady exekutorovi.

Náklady exekuce a náklady oprávněného stanovuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který se doručuje povinnému i oprávněnému. Účastník řízení má právo proti tomuto příkazu podatnámitky do 8 dnů od doručení. Pokud exekutor těmto námitkám v plném rozsahu nevyhoví, postoupí je bez zbytečného odkladu exekučnímu soudu, který o nich do 15 dnů rozhodne. Proti tomuto rozhodnutí soudu nelze podat žádný opravný prostředek.

Je-li exekuce zastavena, hradí náklady exekuce a účastníků ten, kdo zastavení zavinil. Pokud bude exekuce zastavena z důvodu nemajetnosti povinného, hradí paušálně či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný. Pro tento případ si oprávněný může s exekutorem předem sjednat jejich výši.

Podrobnější výpočet nákladů exekuce s možností zadávání vlsatních proměnných je dostupný na webu Kalkulackaexekuce.cz