Slovníček pojmů


oprávněný – věřitel, jehož vykonatelně přiznaná pohledávka nebyla dobrovolně uhrazena; pouze tato osoba může podat návrh na zahájení exekuce

povinný – dlužník, který řádně a včas nesplnil povinnost uloženou ve vykonatelném soudním rozhodnutí či v jiném exekučním titulu

nemovitost – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem; objekty způsobilé exekučního postihu

movité věci – elektronika, nábytek, přenositelné vybavení bytu, automobil, motorka, kolo, …

dražba – způsob zpeněžení věcí; prodej, kdy se v určený den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců a prodá se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku; z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka věřitele

exekuční příkaz – rozhodnutí soudního exekutora o konkrétním způsobu provedení exekuce; jedná-li se o peněžitou pohledávku, provádí se exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, zřízením exekutorského zástavního práva, prodejem movitých věcí či nemovitostí, postižením podniku, správou nemovitostí a pozastavením řidičského oprávnění

exekuční řízení – řízení, v němž je postihován majetek dlužníka a na základě exekučního titulu vymáhána pohledávka věřitele

exekuční titul – rozhodnutí (zpravidla soudu) nebo jiná veřejná listina, o které to stanoví exekuční řád (občanský soudní řád), která ukládá dlužníkovi povinnost nebo potvrzuje existenci pohledávky; nutný předpoklad pro nařízení exekuce

exekuční návrh – exekuční řízení se zahajuje na návrh věřitele; nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu požádá soudní exekutor exekuční soud o pověření a zahájení exekuce; součástí návrhu musí být mimo jiné určení exekutora, který má exekuci provést, a jeho přílohou vždy originál nebo ověřená kopie exekučního titulu s doložkou vykonatelnosti

exekutorský úřad – úřad, do něhož ministr spravedlnosti jmenoval soudního exekutora; sídlí v obvodu některého z okresních soudů

soudní exekutor – úřední osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem, v rámci něhož soudní exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů dle exekučního řádu; soudním exekutorem může být jmenován pouze občan České republiky, který mimo jiné má vysokoškolské právnické vzdělání, je bezúhonný, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi a složil exekutorskou zkoušku; kompletní seznam soudních exekutorů je k dispozici na webových stránkách www.ekcr.cz

společné jmění manželů – forma spoluvlastnictví, která se vyskytuje výhradně u manželů; je tvořena majetkem a závazky nabytými za trvání manželství; ze zákona lze exekučně postihnout i majetek patřící do společného jmění manželů, účastníkem řízení se pak stává i manžel dlužníka

zdroj: EKČR (www.ekcr.cz)