Exekuce přikázáním pohledávky


Exekuce přikázáním pohledávky se v praxi nejčastěji provádí příkazem z účtu u peněžního ústavupovinného, dále se do tohoto způsobu výkonu řadí např. postižení podílu povinného jako společníka nebo komanditisty ve společnosti, příp. v družstvu.

Příkaz pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu lze nařídit v případech běžných, vkladových a jiných účtů vedených v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího na území České republiky. Soud rozhodnutím přímo přikáže peněžnímu ústavu, aby od okamžiku doručení usnesení,nevyplácel povinnému peněžní prostředky, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal, a to do výše vymáhané pohledávky včetně jejího příslušenství a všech ostatních nákladů. Kromě peněžního ústavu se toho usnesení doručuje oprávněnému a povinnému (povinnému však nesmí být usnesení doručeno dříve než peněžnímu ústavu). Doručením usnesení peněžnímu ústavu zároveň povinný ztrácí právo ze svého účtu peněžní prostředky vybírat, používat je k platbám nebo s nimi jinak nakládat, pouze však do výše vymáhané pohledávky včetně jejího příslušenství a všech ostatních nákladů.

Povinnému musí být zachovány finanční prostředky do výše dvojnásobku životního minima, do této částky nelze jeho finance omezit ani mu nelze v tomto případě s nimi omezit disponování. Na žádost povinného mu peněžní ústav prostředky v této výši vyplatí, avšak nejvýše jednou po dobu trvání exekuce. Nezáleží na tom, jak dlouho bude exekuce probíhat, povinnému bude toto umožněno pouze jednou a musí být o tomto poučen.

Výkon rozhodnutí tímto způsobem se provádí odepsáním vymáhané částky z účtu povinného a následným vyplácením oprávněnému. Soud může povolit odklad výkonu rozhodnutí ze stejných důvodů jako u srážek ze mzdy či jiných příjmů. To samé se vztahuje i na zastavení výkonu rozhodnutí.