Podnět k dohledu


Státní dohled nad exekuční činností vykonává Ministerstvo spravedlnosti ČR, samosprávným orgánem této profese je Exekutorská komora ČR. Při výkonu své činnosti je exekutor vázán Ústavou ČR, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Pokud budou tyto předpisy exekutorem závažně a opětovně porušeny, může to mít za důsledek založení jeho kárné odpovědnosti, která může vést k napomenutí, peněžitému trestu a při zcela zásadních pochybení i k zákazu činnosti a vyškrtnutí ze seznamu exekutorů.

V případě, kdy exekutor nerespektuje uvedené předpisy, příp. se nechová v souladu s etickým kodexem, lze podat podnět na konkrétní osobu exekutora Exekutorské komoře ČR, Ministerstvu spravedlnosti ČR či předsedovi okresního soudu, v jehož obvodu má exekutor sídlo.

Jak požádat o dohled?

Do textu Vašeho podnětu uveďte :

  • v případě, že podnět podává zmocněná osoba, rovněž identifikační údaje zmocněné osoby,
  • Vaše postavení v předmětném řízení (povinný, oprávněný, třetí osoba – dražitel, plátce mzdy atd.) ,
  • informaci o podaných opravných prostředcích, případně jiných návrzích (odvolání proti usnesení o nařízení exekuce, návrh na zastavení exekuce, návrh na odklad exekuce, námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, návrh na vyškrtnutí movité věcí ze soupisu, vylučovací žaloba či jiné návrhy),
  • stručné vylíčení skutečností, v nichž spatřujete pochybení exekutora a čeho se svým podáním domáháte,
  • informaci o tom, zda byl podán podnět k dohledu k jinému orgánu (předseda soudu, ministerstvo spravedlnosti) a jakým způsobem byl vyřešen, případně do přílohy přiložte také kopie vyjádření jiného orgánu ve věci.

Ve Vašem zájmu přiložte kopie relevantních listin, které prokazují Vaše tvrzení.

Žádost odešlete na adresu: Exekutorská komora ČR, Radnická 14/16, 602 00 Brno